"The family"
15" x 30", oil on linen
previous | portfolio | next